Lidmaatschap

Informatie van BEO ledenadministratie over regelingen m.b.t. het lidmaatschap en de contributie.

1. Lidmaatschap

U kunt u zich als deelnemend lid aanmelden (eventueel na 2x gratis op proef meedoen) via de site of met het
inschrijf- en machtigingsformulier, verkrijgbaar bij de leid(st)ers/train(st)ers van de sport.
Bij invullen van het inschrijfformulier via de site dient u tevens het machtigingsformulier uit te draaien en volledig
ingevuld en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie.
Indien u zich inschrijft via het inschrijf- en machtigingsformulier dient u dit volledig ingevuld en ondertekend in te
leveren bij de ledenadministratie (zie hieronder ad 7).
Elk lid is verplicht wijzigingen en/of correcties van de persoonlijke inschrijfgegevens schriftelijk door te geven aan de
ledenadministratie. Eventueel kan daarvoor gebruik gemaakt worden van het “Wijzigingsformulier persoonlijke
gegevens”, te verkrijgen bij de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit of bij de ledenadministratie(zie
hieronder ad 7).
Let wel, u bent pas in geschreven en gerechtigd tot deelname indien beide formulieren bij de ledenadministratie zijn
ontvangen
Let op: wie deelneemt aan sportactiviteiten van BEO, is verplicht zich als lid in te schrijven. Een deelnemer die zich
na 4x meedoen nog niet heeft ingeschreven, krijgt aan het eind van de periode voor het aantal keren dat hij heeft
deelgenomen zonder zich te hebben ingeschreven, een nota van € 10,- per uur voor een junior lid, en van € 15,-
per uur voor een senior lid. Indien nog van toepassing wordt de deelnemer verzocht zich alsnog in te schrijven. Ais
op dit verzoek niet wordt ingegaan, zal hem/haar verdere deelname ontzegd worden.
Van de ouders van de kleutergroep (Muizen 3-4 jaar)wordt 2 tot 3 keer per jaar verwacht dat ze helpen bij een les.
U kunt intekenen op het rooster aan het begin van het jaar. Bij tussentijds inschrijven zult u worden ingedeeld in
overleg met de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit.
U kunt bij inschrijving op het formulier aangeven of u toestemming geeft om foto’s gemaakt tijdens activiteiten van
BEO te gebruiken op de Website en Facebook.

2. Wijziging van lidmaatschap

Een lid dat deelneemt aan een sportactiviteit, kan in overleg met de leiding elke 1e van de maand overstappen naar
een andere groep/sport binnen de afdeling. Het wijzigen van deelname dient schriftelijk gemeld te worden bij de
ledenadministratie met gebruikmaking van het formulier “Wijzigen of stoppen activiteit BEO” dat verkregen kan
worden op de site of bij de contactpersoon van de sportactiviteit of bij de ledenadministratie.
Let op: een wijziging van groep die niet door het lid zelf maar door de leiding wordt geregeld (bv. het indelen van
een lid in een groep van een andere leeftijdscategorie), wordt door de leiding of de contactpersoon aan de
ledenadministratie gemeld en behoeft niet door het lid zelf gemeld te worden.

3. Opzegregeling

Het opzeggen van het lidmaatschap en van de deelname dient schriftelijk te gebeuren, altijd met gebruikmaking
van het “Wijzigen of stoppen activiteit BEO” dat verkregen kan worden bij de leiding of de contactpersoon van de
sportactiviteit of bij de ledenadministratie. Voor het opzeggen van deelname aan activiteiten dient dit formulier
met in achtneming van de hieronder vermelde opzegtermijnen bij de ledenadministratie te zijn ingeleverd
(eventueel via de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit).
Er zijn in het BEO-seizoen 2 sportperiodes: september t/m januari en februari t/m juni. Voor elk van deze periodes
geldt een eigen opzegtermijn.
● De opzegging van deelname aan een sport per 1 september moet bij voorkeur voor 1 juli, maar uiterlijk 15
juli bij de ledenadministratie bekend zijn (opzeggingen die na 15 juli worden ingeleverd bij de
ledenadministratie, gaan dus pas in per 1 februari daarop volgend).Opzeggingen van deelname per 1
februari moeten uiterlijk 31 december bij de ledenadministratie zijn ingeleverd (opzeggingen die na 31
december worden ingeleverd, gaan dus pas in per 1 september daarop volgend).
● Voor het opzeggen van het basislidmaatschap dient het opzegformulier bij voorkeur voor 1 juli, maar
uiterlijk 15 juli voor het begin van het nieuwe sportseizoen bij de ledenadministratie te zijn ingeleverd. Het
sportseizoen wordt geacht in te gaan op 1 september. Opzeggingen die na 15 juli en voor 1 september
worden ingeleverd, gaan dus pas in per 1 september na het erop volgende seizoen.

4. Contributie regeling

● in periode-1 (september t/m januari) wordt 5/10 van de contributie in rekening gebracht
● in periode-2 (februari t/m juni) wordt 5/10 van de contributie in rekening gebracht.

Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie voor een evenredig deel van de lopende of aangegeven periode in
rekening gebracht.
Let op: Bij voortijdig stoppen met deelname wordt (ongeacht de reden van stoppen) de contributie niet
terugbetaald of kwijtgescholden. Een lid blijft contributie verschuldigd voor de gehele periode waarvoor hij/zij
conform de lidmaatschapsregeling verplichtingen is aangegaan of nog heeft. Dit geldt ook bij te laat opzeggen: als
een lid bv. wit stoppen per 1 februari, maar het opzegformulier niet voor 31 december heeft ingeleverd bij de
ledenadministratie, is hij contributie verschuldigd voor de hele periode februari t/m juni.
Toelichting: de argumentatie voor deze regeling is dat de vereniging aan het begin van de periode verplichtingen
aangaat met leiding en zaalverhuurder op basis van het ledenbestand per groep aan het begin van de periode.

5. Betaling contributie

De contributie wordt in twee termijnen via automatische incasso geïnd. De eerste termijn wordt geïnd in de laatste
week van augustus. De tweede termijn wordt geïnd in de laatste week van januari.
Bij het niet kunnen incasseren van de contributie wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
Daarna zal opnieuw een poging tot automatische incasso worden ondernomen.
Indien ook daarna niet tot betaling wordt overgegaan, wordt het lid uitgesloten van verdere deelname en van het
lidmaatschap van BEO totdat de betalingsachterstand is opgeheven. Laat het dus a.u.b. niet zover komen. Voorziet u
betalingsproblemen, neem dan tijdig contact op met het bestuur van BEO voor het treffen van een passende
betalingsregeling.

6. Kosten per activiteit

Conditietraining €155,00 / €77,50
Volleybal €185,00/ € 92,50
Keur 1,5 €225,00 / € 112,50
Keur 2,5 €335,00 / €167,50
Keur 3 €385,00 / €192,50
Gym €175,00 / €87,50
Donateurs €10,00 / €5,00

7. Ledenadministratie

Ledenadministratie SV BEO
Wethouder van Oostveenstraat 29 1396 KR Baambrugge
0294-293744
r.m.tdlohreg@hetnet.nl