Lidmaatschap

Informatie van BEO ledenadministratie over regelingen m.b.t. lidmaatschap en contributie.

1. Lidmaatschap

In Sportvereniging BEO kennen we het zogenaamde “Basislidmaatschap”. Elke deelnemer die aan een sport deelneemt, is dus automatisch ook Basislid.

Met het basislidmaatschap heeft een lid stemrecht op ledenvergaderingen, wordt hij/zij geïnformeerd over de vereniging via de ledenadministratie en de website van BEO, kan hij/zij binnen de vereniging actief zijn als deelnemer en/of medewerkende aan activiteiten, en kan hij/zij gekozen worden als bestuurslid van een van de (sub)besturen binnen de club; van een lid wordt immers verwacht dat hij/zij naar vermogen een bijdrage levert aan het in stand houden van de vereniging. De rechten van een jeugdlid kunnen worden gerepresenteerd door de ouders van het jeugdlid, uitgezonderd het stemmen op de Algemene Leden Vergadering en het kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Het basislidmaatschap geldt steeds voor een heel seizoen. Het Inschrijfformulier voor het basislidmaatschap is op te vragen bij de Ledenadministratie.

Een basislid van BEO kan zich inschrijven voor een of meer sportactiviteiten. Maar als u belangstelling heeft voor een sport, kunt u zich ook rechtstreeks als deelnemend lid aanmelden (eventueel na 2x gratis op proef meedoen): als nieuwe deelnemer wordt u dan automatisch ook basislid. Het inschrijfformulier voor deelname is verkrijgbaar bij de leid(st)ers/train(st)ers van de sport.

Het inschrijfformulier dient na controle door de leiding van de activiteit te worden ingeleverd bij de ledenadministratie (of bij de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit).

Elk lid is verplicht wijzigingen en/of correcties van de persoonlijke inschrijfgegevens schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie. Eventueel kan daarvoor gebruik gemaakt worden van het “Wijzigingsformulier persoonlijke gegevens”, te verkrijgen bij de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit of bij de ledenadministratie.

Let op: wie deelneemt aan sportactiviteiten van BEO, is verplicht zich als lid in te schrijven. Een deelnemer die zich na 4x meedoen nog niet heeft ingeschreven, krijgt aan het eind van de periode voor het aantal keren dat hij heeft deelgenomen zonder zich te hebben ingeschreven, een nota van € 7,50 per uur voor een junior lid, en van € 10,- per uur voor een senior lid. Indien nog van toepassing wordt de deelnemer verzocht zich alsnog in te schrijven. Ais op dit verzoek niet wordt ingegaan, zal hem/haar verdere deelname ontzegd worden.

Van de ouders van de kleutergroep (Muizen 3-4 jaar)wordt 2 tot 3 keer per jaar verwacht dat ze helpen bij een les. U kunt intekenen op het rooster aan het begin van het jaar. Bij tussentijds inschrijven zult u worden ingedeeld in overleg met de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit.

U kunt bij inschrijving op het formulier aangeven of u toestemming geeft om foto’s gemaakt tijdens activiteiten van BEO te gebruiken op de Website en Facebook.

2. Wijziging van lidmaatschap

Een lid dat deelneemt aan een sportactiviteit, kan in overleg met de leiding elke 1e van de maand overstappen naar een andere groep/sport binnen de afdeling. Het wijzigen van deelname dient schriftelijk gemeld te worden bij de ledenadministratie met gebruikmaking van het formulier “Wijzigen of stoppen activiteit BEO” dat verkregen kan worden bij de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit of bij de ledenadministratie.

Let op: een wijziging van groep die niet door het lid zelf maar door de leiding wordt geregeld (bv. het indelen van een lid in een groep van een andere leeftijdscategorie), wordt door de leiding of de contactpersoon aan de ledenadministratie gemeld en behoeft niet door het lid zelf gemeld te worden.

3. Opzegregeling

Het opzeggen van het lidmaatschap en van de deelname dient schriftelijk te gebeuren, altijd met gebruikmaking van het “Wijzigen of stoppen activiteit BEO” dat verkregen kan worden bij de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit of bij de ledenadministratie. Voor het opzeggen van deelname aan activiteiten dient dit formulier met in achtneming van de hieronder vermelde opzegtermijnen bij de ledenadministratie te zijn ingeleverd (eventueel via de leiding of de contactpersoon van de sportactiviteit).

Er zijn in het BEO-seizoen 2 sportperiodes: september t/m januari en februari t/m juni. Voor elk van deze periodes geldt een eigen opzegtermijn.

  • De opzegging van deelname aan een sport per 1 september moet bij voorkeur voor 1 juli, maar uiterlijk 15 juli bij de ledenadministratie bekend zijn (opzeggingen die na 15 juli worden ingeleverd bij de ledenadministratie, gaan dus pas in per 1 februari daarop volgend).
  • Opzeggingen van deelname per 1 februari moeten uiterlijk 31 december bij de ledenadministratie zijn ingeleverd (opzeggingen die na 31 december worden ingeleverd, gaan dus pas in per 1 september daarop volgend). Let op: een lid dat de deelname aan een sport opzegt met behulp van een zelf geschreven brief en daarin niet aangeeft ook te stoppen als basislid, blijft automatisch basislid.
  • Voor het opzeggen van het basislidmaatschap dient het opzegformulier bij voorkeur voor 1 juli, maar uiterlijk 15 juli voor het begin van het nieuwe sportseizoen bij de ledenadministratie te zijn ingeleverd. Het sportseizoen wordt geacht in te gaan op 1 september. Opzeggingen die na 15 juli en voor 1 september worden ingeleverd, gaan dus pas in per 1 september na het erop volgende seizoen.

4. Contributie regeling

De contributie voor het basislidmaatschap bedraagt voor het gehele seizoen 2018-2019 € 10,00.

  • in periode-1 (september t/m januari) wordt 5/10 van de contributie in rekening gebracht
  • in periode-2 (februari t/m juni) wordt 5/10 van de contributie in rekening gebracht.

Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie voor het basislidmaatschap en een evenredig deel van de lopende of aangegeven periode in rekening gebracht.

Let op: Bij voortijdig stoppen met deelname wordt (ongeacht de reden van stoppen) de contributie niet terugbetaald of kwijtgescholden. Een lid blijft contributie verschuldigd voor de gehele periode waarvoor hij/zij conform de lidmaatschapsregeling verplichtingen is aangegaan of nog heeft. Dit geldt ook bij te laat opzeggen: als een lid bv. wit stoppen per 1 februari, maar het opzegformulier niet voor 31 december heeft ingeleverd bij de ledenadministratie, is hij contributie verschuldigd voor de hele periode februari t/m juni.

Toelichting: de argumentatie voor deze regeling is dat de vereniging aan het begin van de periode verplichtingen aangaat met leiding en zaalverhuurder op basis van het ledenbestand per groep aan het begin van de periode.

5. Betaling contributie

De contributie wordt in twee termijnen( in september en februari) via automatische incasso geïnd.

Bij het niet kunnen incasseren van de contributie wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Daarna zal opnieuw een poging tot automatische incasso worden ondernomen.

Indien ook daarna de contributie niet kan worden geïnd wordt een betalingsherinnering gestuurd en wordt opnieuw € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Ais ook dan niet tot betaling wordt overgegaan, wordt het lid uitgesloten van verdere deelname en van het lidmaatschap van BEO totdat de betalingsachterstand is opgeheven. Laat het dus a.u.b. niet zover komen. Voorziet u betalingsproblemen, neem dan tijdig contact op met het bestuur van BEO voor het treffen van een passende betalingsregeling.

6. Kosten per activiteit

Bedragen per jaar, inclusief € 10 ,- Basislidmaatschap.

Gym Kinderen € 160 ,-

Keurgroep Turnen 1,5 uur per week € 206 ,-

Keurgroep Turnen 2,5 uur per week € 308 ,-

Keurgroep Turnen 3 uur per week € 344 ,-

Volleybal jeugd € 154 ,-

Volleybal € 169 ,-

Conditietraining dames dinsdag en woensdag € 145 ,-

7. Ledenadministratie

Ledenadministratie SV BEO
Wethouder van Oostveenstraat 29 1396 KR Baambrugge
0294-293744
r.m.tdlohreg@hetnet.nl